Algemene voorwaarden

Deze website is nog onder constructie daarom is het mogelijk dat er onjuiste informatie wordt weergegeven. Fouten en/of prijswijzigingen voorbehouden.
Aan de afbeeldingen op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of koop en verkoop.

1.2 In deze voorwaarden wordt aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer en de ander partij als opdrachtgever.

1.3 In geval van “battle of forms” gelden de standaardvoorwaarden van opdrachtgever niet, ook niet indien deze als eerste zijn aangeboden, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.4 Leveringen aan Fleuren dienen te geschieden binnen de openingstijden vermeld op onze website. Uiterlijk 1 uur voor sluitingstijd. Zaterdag uitleveringen uitsluitend op afspraak.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.Niet genoemde materialen in de offerte, zijn ook niet opgenomen in de offerte.

Bij bestellingen dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld. In alle andere gevallen worden minimaal de kwaliteiten geleverd, vermeld in offertes en prijscouranten van opdrachtnemer.

2.2. Voor leveringen zonder certificaat garandeert opdrachtnemer geen kwaliteitscijfers. Voor leveringen met certificaat worden alleen de cijfers en waarden, vermeld in het certificaat, garandeert.

2.3. Indien niet anders vermeld, garandeert opdrachtnemer het gebruiksdoel niet. Geschiktheid van het geleverde voor een bepaalde toepassing valt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever door derden vallen onder het begrip toepassing.

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

3.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoud opdrachtgever de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendommen op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of door opdrachtgever daar voor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek onverwijld aan opdrachtnemer te retourneren. Handdelen in strijd met deze bepaling levert wanprestatie op. Opdrachtgever is onvoorwaardelijk gehouden deze bepaling na te komen op straffe van duizend euro per dag. Opdrachtgever is in verzuim zonder in gebreke stelling.

3.2. De vorige bepaling is ook op toepassing op de precontractuele fase.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

4.2. Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoording op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.

4.3. In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen verantwoordelijkheid op zich voor vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zo ver deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materiaal voor verwerking door derden laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Naar verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijker wijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.

4.4. Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze opdracht een beslissing te nemen. Opdrachtnemer dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient opdrachtgever hem allen gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.

4.5. Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het in 4.4. genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de offerteaanvraag is gebleken dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op opdrachtnemer wil overdragen.

4.6 De gebruikte danwel de geleverde materialen kunnen afwijken in welke vorm dan ook als in de beschreven aanbiedingen , opdrachtnemer verplicht  zich de nieuwe materialen van dezelfde of betere kwalitiet te leveren /verwerken.  

Artikel 5: Overeenkomsten

5.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na nadrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

5.2. Aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken, waarbij opdrachtnemer verplichtingen aangaat, gelden niet als tussen partijen te zijn overeengekomen, zolang zij niet door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Dus mondelinge afspraken zijn pas geldig wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6: Levertijd en leverplaats.

6.1. Levering geschiedt af werkplaats of elders, ter keuze van opdrachtnemer. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de levertijd eenzijdig te wijzigen. De levertijd gaat in wanneer of alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen.

6.2. Als datum van levering geldt de datering van de vrachtbrief, waarop de verzending, hetzij door opdrachtnemer, hetzij door derden als boven bedoeld, plaatsvindt, behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt. Overschrijding hiervan geeft de opdrachtgever niet het recht de koopovereenkomst te annuleren en/of betaling der goederen te weigeren en verplicht opdrachtnemer evenmin tot vergoeding aan de opdrachtgever.

6.3. Opdrachtnemer is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste is opdrachtnemer gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

6.4.. Voor goederen op afroep gelden de bijkomende voorwaarden: de op afroep verkochte goederen moeten zoveel mogelijk in gelijke delen en termijnen over de tijd, die voor de specificatie is vastgesteld, worden verdeeld. Is een afnametermijn overeengekomen dan dien de laatste specificatie opdrachtnemer op een zodanig tijdstip te bereiken, dat het mogelijk is de goederen binnen de afnametermijn af te leveren met in achtneming van de overeengekomen levertijd. Bij overtreding door opdrachtgever van een specificatie verplichting is opdrachtnemer gerechtigd te handelen volgens art. 18.

6.5. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijke overeengekomen.

6.6. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

 

Artikel 6A: Transport.

6A.1 Bij eventuele contact betalingen verplicht de opdrachtgever dit te voldoen voor het afladen.

6A.2Gebroken glas en of beschadigde onderdelen kunne worden geruild , echter moet de opdrachtnemer hiervoor de kans krijgen in een redelijke tijdstermijn.

6A.3 Ten alle tijden geld zolang de vrachtauto of auto aanhanger verantwoord kan lossen Dit ter beoordeling aan de chauffeur. De lostijd is gebaseerd op 20 min . extra tijd word in rekening gebracht overeenkomstig de manuren voor transport.

6A.4 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat er plaats /ruimte is om te lossen. Wij leveren zo dicht bij mogelijk aan de wegkant/stoeprand wederom ter beoordeling aan de chauffeur.

6A.5 Gezien de planning en verkeersomstandigheden is het voor ons onmogelijk het exacte tijdstip van levering aan te geven. Wij zullen uw order in de morgen of middag uitleveren. De chauffeur neemt ongeveer een half uur voor levering even telefonisch contact met u op.
Wanneer opdrachtgever niet aanwezig is op de overeengekomen leverafspraak, wachten wij maximaal 20 minuten. Hierna zullen wij doorgaan naar het volgende adres en de levering opnieuw inplannen. De kosten voor het transport zullen dan ook tweemaal in rekening worden gebracht. 

Bij annulering, om wat voor reden dan ook, worden 10% extra kosten in rekening gebracht.

6A.6 Indien opdrachtgever op een specifieke datum en tijd geleverd wil hebben, geeft opdrachtgever dit schriftelijk aan , de extra kosten hiervoor zijn minimaal €50.-

6A.7 opdrachtnemer  kan de verpakkingsmaterialen , en overige afval afvoeren a €10.- extra , dit geeft opdrachtgever schriftelijk aan.Pallets zijn extra kosten.

6A.8 Opdrachtnemer beslist hoe, waneer  en op welke manier er geleverd word.

6A.9 Bij Transport per auto – aanhangwagen zal de lading zal zo kort mogelijk aan de wagen worden gelost, doch niet verder dan 3 meter van de wagen. Opdrachtgever zorgt dat er voldoende mankracht aanwezig is om te helpen met lossen. Wil de opdrachtgever het verder als 3 meter neergelegd hebben dan is dit €50.-per uur extra. E.e.a. uitsluitend schriftelijk.

6A.10 Bij aanhangerhuur dient er altijd borg en geldige legitimatie overlegt te worden door opdrachtgever.

6A.11 transport word uitsluitend op door de week op werk dagen uitgevoerd ,opdrachtnemer kan hiervan afwijken indien hij dat nodig acht, afhalen en levering kan in de openingstijden tot uitsluitend 16.00 uur.

 

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht.

7.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

7.2. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij tengevolge van verandering in omstandigheden die ten tijden van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, worden mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers/of onderaannemers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import,- of handelsverboden, alsmede door leveranciers van opdrachtnemer gedaan beroep op clause particulieren bij langlopende contracten, zonder dat opdrachtnemer verplicht is de inhoud daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

7.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

7.5. Als opdrachtnemer zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

7.6 Bij gebreken of fouten aan het geleverde materiaal in de ruimste zin van het woord dient hiervan onmiddellijke melding gemaakt te worden. Indien opdrachtgever de foute materialen toch verwerkt of opdracht hiertoe geeft beschouwd opdrachtnemer deze als geaccepteerd en rust hier geen garantie claim meer op.

Artikel 8: omvang van het aangenomen werk.

8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en volledig verkregen zijn. Opdrachtgever staat ervoor in dat de bouwtekening, het ontwerp, het bestek en de materiaalkeuze voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke normen en/of overheidsbeleid, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd) : a. grond,- hei,- hak,- breek,- funderings,- metsel,- timmer,- stucadoors,- schilders,- behangers,- herstel,- of ander bouwkundig werk van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of op het elektriciteitsnet. b. de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door de opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs,- of netwerktuigen en takels. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op of nabij het werk aanwezige zaken. C. de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

8.3 De omschreven prijzen voor het aansluiten van gas, water en electra zijn slechts geldig wanneer de voorzieningen binnen het te bouwen object door de opdrachtgever worden aangeleverd. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden m.b.t. gas, water en elektra buiten het te bouwen object als meerprijs gelden.

Artikel 9: wijzigingen in het aangenomen werk.

9.1. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzonder opdracht van opdrachtgever, het zij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering  van de bouw, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

9.2.Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

9.3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft de opdrachtgever recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van opdrachtnemer.

9.4. Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht voor wijzigingen in het aangenomen werk te weigeren zonder opgaaf van redenen. De overhavige overeenkomst blijft in dat geval onverkort gelden.

Artikel 10: Montage en plaatsing

10.1. Opdrachtgever geeft nauwkeurig de plaats aan waar het aangenomen werk geplaatst en gemonteerd moet worden. Verkeerde of onnauwkeurige aanwijzingen zijn altijd voor rekening en risico  van opdrachtgever.

10.2  Het stuk waar er gebouwd moet worden dient vrij van puin en straatwerk te zijn. Waar het gebouw komt te staan dient er 20cm. geel zand te liggen mits cement dekvloer, dan is dit niet nodig. Afvoeren overtollig zand, is voor opdrachtgever zelf. Dit kunnen wij afvoeren tegen meerprijs. Afvoeren tot aan het maaiveld. Eventueel tekort aan zand i.v.m. hoogte gebouw dient door de opdrachtgever zelf aangeleverd te worden. Dit kunnen wij ook aanleveren tegen meerprijs.

10.3. Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belast personeel bepaalt zich tot het monteren van het door opdrachtnemer geleverde materiaal en/of materiaal dat in opdracht was begrepen.

10.4. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Zoals schades als gevolg van de ondergrond/fundering, dakbedekking en conservering.

10.5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten.

10.6. Wanneer de montage door niet aan opdrachtnemer te rekenen oorzaken niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.Ook kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden van de daaruit voortvloeiende schades. Bijvoorbeeld schades aan het hout vloer en manuren en alle overige zaken .

10.7. Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden, reis,- en verblijfkosten dien niet waren inbegrepen in de prijs.

10.8.Opdrachtgever, dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden behoren zijn vervuld. Verwijderen van restmateriaal, verpakkingsmateriaal e.d. valt buiten het aangenomen werk is derhalve voor rekening van opdrachtgever.

10.9. Reclamaties na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij de opdrachtnemer te reclameren en deze gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

10.10.De grond moet vlak, horizontaal, vrij en begaanbaar zijn , extra grondwerkzaamheden worden in rekening gebracht. Bij de bouwprijs zijn inbegrepen alle bevestigingsmaterialen. De klant verplicht zich stroom beschikbaar te stellen en contant af te rekenen. Bij slecht weer behouden wij het recht voor om de bouwdatum te verplaatsen. Van los tot bouwplek moet makkelijk en vrij begaanbaar zijn, max.10m.

Artikel 11: Oplevering

11.1. Een werk wordt als opgeleverd beschouwt:

a. wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd.

b. max.2 dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.

c. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

11.2. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

11.3. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer, zonder opgave van redenen.

11.4. Indien enig onderdeel door niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

11.5 indien de opdrachtgever niet aanwezig is met oplevering , word het werk als opgeleverd en accoord bevonden beschouwd , eventuele gebreken zijn voor rekening opdrachtgever.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

12.1. Opdrachtnemer is slecht aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a. niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of montage van leverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt tenzij en voor zover opdrachtnemer daarvoor verzekerd is.

c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

d. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

12.2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiend.

12.3. Fouten als gevolg van telefonisch bestelling of wijziging van de opdracht zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. De bewijslast ligt bij opdrachtgever.

12.4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

12.5. Indien opdrachtgever klachten heeft die niet gegrond zijn komen de volgende kosten op rekening van opdrachtgever, binnen onze regio zijn de voorrijdkosten €70,00 buiten de regio € 125,00. De man uren a €65,- excl. BTW per uur. Opdrachtgever kan te allen tijde een onafhankelijke partij inschakelen, echter deze kosten zijn op rekening van opdrachtgever.

12.6 Fleuren is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei vervolgschade, zoals manuren materialen levertijden bepalingen  in de ruimste zin van het woord enz.

Artikel 13: Garantie

13.1. Opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering  van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van een half jaar na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. De te vervangende delen moeten daartoe franco aan opdrachtnemer worden gezonden. Opdrachtnemer wordt daarvan eigenaar. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van opdrachtgever. Indien gedurende een periode van een half jaar na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer te zijner keuze: de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever voor eigen rekening nieuwe materiaal toelevert, het gebrek herstellen of opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

13.2. Bij ondeugdelijke levering heeft de opdrachtnemer het recht om na franco retournering van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot her levering over te gaan. De garantie vervalt indien geleverde producten na levering reeds in gebruik zijn genomen dan wel zijn verwerkt. Na ontvangst dient er een grondige inspectie door opdrachtgever plaats te vinden en eventuele gebreken dienen direct binnen een  redelijke termijn van 24 uur te worden gemeld.

13.3. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

13.4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud die welke zich voordoen na wijziging of reparatie die namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie, evenals gebreken ontstaan door verzakking of verschuiving van de bodem waarop het geleverde is geplaatst. Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking tot bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor artikelen welke ( in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering. Geen garantie wordt gegeven voor materialen, installaties e.d. welke niet door opdrachtnemer zijn gemonteerd noch voor die welke door hem zijn gemonteerd doch niet door hem geleverd.

13.5. Houtwerk werkt, in breedte soms 0,5 cm. per plank. Tolerantie van de deuren is 1 cm.

13.6. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer ( zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

13.7. De garantiebepalingen gelden niet voor de gehele of gedeeltelijke plaatsing van het aangenomen werk door opdrachtgever. Door opdrachtgever zelf gemonteerde objecten vallen ten alle tijden buiten de garantie. 

13.8.De door extreme weersomstandigheden ontstane schade valt buiten de garantie. Op onze montage zit een half jaar garantie, geïmpregneerde huisjes werken na, dit valt niet onder de garantie. Het na stellen van deuren en ramen is een normaal verschijnsel en valt buiten de garantie.Ook dienen deuren en ramen aan beide zijde en rondom minimaal 4x met een door de opdrachtnemer geadviseerde conserveermetode direkt na ontvangst te zijn behandeld. Dakshingles, EPDM of dakleer dak valt buiten de garantie, wij adviseren dakpanplaten.

13.9. Hout is een natuurproduct dus het kan krimpen, uitzetten en verbuigen. Ook scheurvorming en verkleuring hoort bij een natuurlijk proces en valt buiten de garantie.

Artikel 14: niet afgehaalde zaken

14.1. Indien opdrachtgever zaken die opdrachtnemer van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft opdrachtnemer het recht om één maand na de ter beschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te ( doen) verkopen onder verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Artikel 15: betaling

15.1. Betaling, hetzij voor de gehele order, hetzij bij levering in gedeelten van de geleverde goederen, moet behoudens de opdrachtnemer toe te stane afwijking dadelijk voor levering of bij levering voor het afladen van de goederen indien overeengekomen zonder enige korting ten kantore van opdrachtnemer geschieden. Dispositie van opdrachtnemer verandert dit niet.

15.2. De opdrachtnemer is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

15.3. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.

15.4. Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.5. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

15.6. Wanneer bij afgesproken betaling op rekening , de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 5 dagen na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente.

15.7. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer de opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derden heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incasso tarief dat door de Nederlandse orde van advocaten in incasso zaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derden blijkt de grote van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naar hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementaanvragen verschuldigd.

15.8. Indien de opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door opdrachtnemer in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

15.9 opdrachtnemer geeft de goederen pas vrij, na volledige betaling hiervan , of onder rembours indien mogelijk , bij montage zal max 10% resterend bij oplevering betaald worden de rest moet vooraf betaald zijn.

15.10 Bij afgesproken levering onder rembours rekent opdrachtnemer een gedeelte administratiekosten.

15.11 Alle goederen worden met een aanbetaling van tenminste 30% in bestelling genomen. Voor de ontvangst van goederen dient het restbedrag reeds voldaan te zijn d.m.v. opdrachtnemer aangegeven wijze. Bij montage en diensten geld eveneens een minimale aanbetaling van 30% , tijdens de bouw ,uiterlijk halverwege op een door partijen overeengekomen tijdstip word 60% betaling voldaan en maximaal 10% resterend bij oplevering!

Artikel 16: prijsbepalingen/prijswijziging

16.1. Indien niet anders is overeengekomen, gelden de prijzen af magazijn, of indien op aanvoer is verkocht, af fabriek. Alle, met betrekking tot de koopovereenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations- opslag-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen ook indien deze na de koopovereenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen ten laste van de opdrachtgever, evenals de gevolgen van gegeven wisselkoersen.

16.2. Voor goederen, welke door opdrachtnemer op termijn op afroep verkocht zijn, en voor goederen, welke bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad zijn, en welke voor de spoedige levering genoteerd zijn, worden zonder nader bericht de ten tijde der overeenkomst geldende prijzen berekend, tenzij de prijzen gestegen zijn.

16.3 bij uitstel van ontvangst van de goederen door opdrachtgever , kunnen prijsstijgingen /verhogingen zich voordoen deze komen voor rekening van de opdrachtgever.

16.4 Prijswijzigingen zijn voorbehouden, ook na het goedkeuren en aanbetalen van de offerte, dit i.v.m. de sterk wisselende levertijden en prijzen door de huidige marktsituatie. Klant krijgt in dit geval een nieuwe aanbieding en kan opnieuw beslissen tot aankoop.  

Artikel 17: eigendomsvoorbehoud en pandrecht

17.1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

17.2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbind zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is.

17.3. In geval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder in gebreke stelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

17.4. Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht en opdrachtnemer ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 18: ontbinding

18.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerste opdrachtnemer schriftelijk in gebreken stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen danwel tekortkomingen te herstellen welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

18.2. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichting.

18.3. Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding , zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde heeft hij reeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties. Annulering kosten zijn 12%. Speciaal op maat gemaakte bestelde artikelen kunnen niet geannuleerd worden.

18.4. Wanneer reeds in gang gezette bestellingen worden geannuleerd, worden er 12% annuleringskosten in rekening gebracht.
Na aanbetaling en/of ondertekening is een bestelling definitief en in gang gezet.
Ook voor producten die geretourneerd worden aan de balie worden er 12% annuleringskosten in rekening gebracht.

18.5 Opdrachtnemer kan zonder opgave van reden ten alle tijden de overeenkomst ontbinden. Dit tegen finale kwijting. Opdrachtgever kan n.a.v. de ontbinding geen rechten, schades en dergelijke claimen.

Artikel 19: toepasselijk recht

19.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van (on-)roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

19.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden beslecht langs minnelijke weg, waarbij advies gevraagd kan worden aan een onafhankelijke en onpartijdige derden deskundigen naar keuze van opdrachtnemer. Indien dit niet mogelijk lijkt zullen deze geschillen onderworpen worden aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen daartegen verzetten of het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, naar keuze van opdrachtnemer.

19.4. De procedure, zoals bedoeld in artikel 19.3. zal worden gevoerd in de Nederlands taal en in het geval van arbitrage zal de arbitrage naar Nederlands recht plaatsvinden in of in de omgeving van Nijmegen. 

Artikel 20: heroepingsrecht

Dit artikel uitsluitend van toepassing op aankopen/bestellingen via de webshop bij alle andere manieren van aankopen en bestellen vervalt het herroepingsrecht!
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is niet toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product niet uit de verpakking halen, gezien de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan rekenen wij daarvoor een gebruiksvergoeding van minimaal 40% ,afhankelijk van de gebruikssporen .

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via {email}. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten binnen Nederland minimaal € 250,00 excl. BTW per pakket zullen bedragen. Tuinhuizen zijn grote pakketten en dienen verzend klaar te staan voor een kooi aap verpakte en bereikbare plaats .

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:*Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals op maat gemaakte bouwwerken kunnen niet worden geretourneerd! Alle standaard tuinhuizen en bouwwerken zoals gemeld op onze website vallen op eigen kosten wel onder dit artikel.*Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals sauna producten geuren en persoonlijke producten* zakelijke klanten.

 Model mail voor herroeping;
(dit formulier/mail  alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Fleuren rijksweg 213 6581ek Malden info@fleuren.nu

Datum;
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

Echter om tot een goede afhandeling te komen zouden we bij deze mail  foto’s willen ontvangen en;

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Uw ordernummer

Besteld op /datum van de order

Uw Naam en adres met telefoonnr.

type object/huis

hoe en door wie is het geleverd

datum van ontvangst

Het parketnummer.

De reden van retourzending Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Artikel 21: Klachtenregeling

21.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

21.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

21.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

21.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

21.5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

21.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.